!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Höllviken Nr 5 Samfällighetsförening

Vägområde

Vägområde

Numera ansvarar vi alltså för underhållet av vägarna innanför området som begränsas av Falsterbovägen, Stenbocks Väg, Collins Väg och Östersjövägen (dessa vägar ingår alltså inte i vårt ansvar). Samtliga fastigheter (totalt ca 850) med utfart till någon av de vägar som ingår i vårt område, är enligt lag anslutna till vägföreningen. Den totala väglängden uppgår till ca 14 km.

Ny,- till- och ombyggnation (slitage ersättning)

Enligt årsmötesbeslut 2017 uttages en nybyggnationsavgift 2018 på belopp av 10 000 kr när en fastighet beviljats bygglov för den större trafikökning som byggnationen medför, och debiteras den aktuella exploatören/byggherren. Slitageersättningen uttages med stöd av anläggningslagen 48§ a. Dessutom är denne skyldig att på egen bekostnad reparera de skador på vägen som kan ha uppkommit under byggnationen, oavsett hur de uppkommit. Här påpekas också att eventuella nya vägar inom rådet - t.ex. stickvägar till nystyckade skafttomter, bekostas av byggherren. Efter föreningens godkännande, kan sedan den nya vägen ingå i vår förening.

Vid byggnation av flerbostad hus, så debiterar vi 10 000 kr per lägenhet.

Om det föreligger risk för skador på vägar eller grönytor är det lämpligt att kontakta styrelsen innan arbetet påbörjas på telefon eller styrelsen@hollviken5.se

Trafikfrämjande åtgärder

Det ligger också på föreningen att bekosta trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder som skyltar, övergångsställen, farthinder o.s.v. Vad gäller trafikregleringen i stort, t.ex. åtgärder som att stänga av vissa vägavsnitt, fordras även godkännande av kommunens trafiknämnd.

Vi följer Vellinge kommun trafik kampanj "Ta det piano"

av PH