!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Höllviken Nr 5 Samfällighetsförening

Dagvatten(regn)

Dagvatten-avrinningen från vägytor sker i huvudsak genom infiltration(sipprar igenom) i marken sidan om, vilket kan innebära vissa problem vid kraftigt regnande. Det finns dock en del vägbrunnar i den äldre delen av bebyggelsen som är kopplade till befintliga dagvattenledningar, samt ett antal infiltrationsbrunnar på vissa platser. Dessa brunnar - totalt ett 100-tal, ansvarar föreningen för, och rensas vid behov. För avrinningen från den egna fastigheten, och för egna s.k. "sjunkbrunnar" svarar den enskilde fastighetsägaren.

Vägområdet utanför vägytan = fastighetsägarens ansvar
Utanför vägytan finns en remsa som i regel är någon meter bred. Den tillhör angränsande fastighet, men den ingår i vägområdet, och vägföreningen kan med stöd av gällande detaljplan och förrättningskarta ta även denna i anspråk för väg och allmän mark. Det är viktigt att denna remsa är vattengenomsläpplig, och att den ligger på en lägre nivå än vägytan. Det är alltså inte lämpligt att asfaltera denna remsa. Singel, gräs och andra otäta beläggningar är mer lämpliga. Underhållet av remsan vilar på respektive fastighetsägare vargod och se till att vattnet kan rinna av vägen.

Vatteninrinning och avrinning på tomt

Regeln är att fastighetsägaren är skyldig att tåla den naturliga avrinningen av regnvatten från vägen, däremot får inte fastighetsägaren låta regnvatten rinna av från tomten till vägen. Medlemmarna uppmanas att respektera den grundregel och införa åtgärder för att ta hand om det egna regnvattnet vid tomtgränsen.

Är vägen en sk privat stickväg så är beröda fastighetsägares ansvar att underhåll sköts.

av PH