!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Höllviken Nr 5 Samfällighetsförening

Regler

Regler

För allas trivsel är det viktigt att följa de regler som gäller inom vår förenings område.

Fastighetsgräns-regler(Buskar, häckar och sånt!)

Klicka på rubriken så öppnas ett nytt dokument med reglerna.

Hastighetsbegränsning

30 km/tim är maximal tillåten hastighet i hela området!
Våra smala vägar och områdets lummighet medger inte någon högre hastighet.
VISA HÄNSYN till gående, cyklister, handikappfordon och andra medtrafikanter!
Observera att hastighetskontroller förekommer. En för hög hastighet medför dryga böter och kanske även körkortsindragning.
De hastighetsdämpande åtgärder som vägföreningen vidtar är mycket kostsamma och leder till högre vägföreningsavgift. Genom att hålla låg hastighet kan vi undvika att behöva bygga ytterligare "vägbulor" och liknande, som belastar vår ekonomi. 

Parkering

Parkera inte på vägområdet! Vi följer Vellinge kommun parkerings norm dvs uppställningsplats på egna tomten.
Vägarna inom området är smala och det finns därför inte plats för parkerade bilar.
Vägföreningens mål är att behålla områdets lummighet och grönska. Därför kommer vägarna inte att byggas ut till en bredd som medger parkering på vägen. Observera att remsan utanför själva vägytan också ingår i vägområdet, varför parkeringsförbud gäller även där. Remsan ingår dessutom i angränsande fastighets tomtyta, varför parkering där dessutom skulle fordra fastighetsägarens tillåtelse.
Parkering på vägområdet kan dessutom ställa till problem för räddningstjänsten, posten, renhållningen och tidningsbärarna. All förbjuden parkering kan komma att beivras via företaget Q-park, som vägföreningen har ingått ett avtal med.
Visa hänsyn och anordna parkeringsplats på din tomtmark!

Vägområdet utanför vägytan = fastighetsägarens ansvar
Utanför vägytan finns en remsa som i regel är någon meter bred. Den tillhör angränsande fastighet, men den ingår i vägområdet, och vägföreningen kan med stöd av gällande detaljplan och förrättningskarta ta även denna i anspråk för väg och allmän mark. Det är viktigt att denna remsa är vattengenomsläpplig, och att den ligger på en lägre nivå än vägytan. Det är alltså inte lämpligt att asfaltera denna remsa. Singel, gräs och andra otäta beläggningar är mer lämpliga. Underhållet av remsan vilar på respektive fastighetsägare.
Det är alltså inte tillåtet att bygga staket eller mur, eller plantera växter på denna remsa.
Det är inte heller tillåtet att placera block eller stenar (för att hindra bilar att parkera) på remsan. Sådana hindrar gående och cyklande att ta sig in till sidan, och utgör därmed en direkt trafikfara för dessa. Slutligen behövs remsan för uppläggning av snö efter plogning. 

Uppställning av container vid eller på  vägområdet under ex byggnation skall tillstånd begäras hos styrelsen@hollviken5.se

Det är viktigt att de placeras på korrekt sätt och i samråd med styrelsen. Det entreprenörens skyldighet att kontakt med styrelsen och container är märkt enligt trafikregler etc.

Växtlighet intill vägområdet

Det är fastighetsägarens skyldighet att ta bort skymmande buskar, och utstickande grenar som växer in på vägområdet. Om inte detta sker kan vägföreningen enligt lag tvingas att beskära växtligheten på fastighetsägarens bekostnad. Skulle olyckan vara framme riskerar man
dessutom att dömas för vållande.

Notera att våra vägskyltar inom vägområde skall vara tydligt synliga och var noga att ta bort skymmande växtlighet.

Om ett träd skulle falla över vägen och blockera framkomligheten för räddningtjänst eller renhållningstjänst, samt utgör en trafikfara har vägföreningen rätt att omgående forsla bort trädet,  så att vägen blir framkomlig. Kostnaden för arbetet kommer att debiteras berörd fastighetsägare. Givetvis har fastighetsägaren rätt att forsla bort trädet på egen hand.

VISA HÄNSYN OCH FÖLJ REGLERNA!

Dokument

Fastighetsgränsregler.pdf 2007-11-12

Uppdaterad 2016-10-09 av PH